FED – Bơm tiền và thời đại Bình thường mới ảnh hưởng tới các tài sản của bạn?

FED - Bơm tiền và thời đại Bình thường mới ảnh hưởng tới các tài sản của bạn?

Tiếp tục chuỗi video thế giới sau đại dịch, sẽ là câu chuyện về bơm tiền và thời đại bình thường mới của thế giới. Chúng sẽ ảnh hưởng tới những lớp tài sản như vàng, bạc, tiền đô, tiền Việt, bất động sản và chứng khoán như thế nào?