Nói chứ 32km cuối tuần không đơn giản! Yay ?

Nói chứ 32km cuối tuần không đơn giản! Yay
Sau 3 tuần đi dạy thì đã quay lại Long run quen thuộc 32km.
 
Có chút khó khăn hơn sau off 2 tuần.
 
“Tôi sẽ kiên trì cho đến khi tôi thành công”
 
– Bí mật của Phan Thiên Ân –