1 TỈ CÁI LÝ KHÔNG BẰNG 1 TÍ CÁI TÌNH: ĐỂ CÓ CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC – SIÊU CÒ BIẾN QUAN HỆ THÀNH TIỀN TỆ