Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm