TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP, BONG BÓNG NỔ CHẬM NỀN KINH TẾ? ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ