Có bao giờ bạn thắc mắc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì và mình đang ở đâu trong cuộc cách mạng này không?

Bạn có thể tìm hiểu về khái niệm và quá trình hình thành dễ dàng trên mạng internet. Nhưng về bản chất, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hình thành của thế giới số, vốn là sự phản ảnh sinh động, tồn tại song song với thế giới vật lý. Sự kết nối […]