Điểm tin tài chính ngày 16/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning! Chào thứ 5!   PHỐ WALL ĐÓNG CỬA GIẢM ĐIỂM KHI CÁC SỐ LIỆU KINH TẾ XẤU HƠN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TỆ HƠN DỰ BÁO.HI VỌNG VỀ MỘT KỊCH BẢN HỒI PHỤC HÌNH CHỮ V CỦA NỀN KINH TẾ NGÀY […]