Điểm tin tài chính ngày 28/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     CHỨNG KHOÁN MỸ TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG ĐIỂM PHIÊN THỨ 4 LIÊN TIẾP TRƯỚC VIỄN CẢNH TÁI MỞ CỬA LẠI NỀN KINH TẾ (KHIẾN US BOND YIELDS TĂNG) VÀ GIÁ DẦU TƯƠNG LAI (hợp đồng tháng 6) TIẾP TỤC RỚT XUỐNG MỨC THẢM HẠI.   […]