Đường cong lãi suất đảo ngược là gì? What is Yield curve inversion? Ý nghĩa và tác động? Hiểu cho đúng như thế nào?

Author: Thái Phạm Happy Live Date: 6 Dec 2019  Link: http://happy.live/duong-cong-lai-suat-dao-nguoc-la-gi-yiel…/ Đường cong lãi suất là gì?  Khái niệm này là một cách để thể hiện sự chênh lệch trong khoản lợi suất mà các nhà đầu tư nhận được để các công cụ nợ ngắn hạn hoặc dài hạn (Thường là trái phiếu chính phủ […]