FAKE NEWS TỐT! CÓ KHÔNG?

Bài viết nào hay từ trang mạng lá cải The Sun các bác cũng gán cho bác Bill Gates nói ra dù cho bác ấy không nói. Bài viết trăn trối các bài học của Steve Jobs khi lâm chung cũng vậy cũng là 1 bác nào đó ở Trung Hoa tưởng tượng ra rồi […]