Hiện tại là một món quà

Ngày hôm qua là quá khứ! Ngày hôm nay là hiện tại Hiện tại là một món quà ~ ❤️ Present! Ngày hôm nay, tôi chạy, tôi đọc và tôi học… Làm việc chưa bao giờ là bắt buộc, Đơn giản là tôi được làm việc và được đi học. Không trong trường lớp mà, tôi học […]