“Khiến khách hàng chú ý đến dịch vụ của bạn và giúp họ tìm ra cách để tối ưu hóa giá trị từ dịch vụ đó là cốt lõi của việc phát triển kinh doanh.” – Mo Bunnell –