NGHỊ QUYẾT ĐẦU NĂM 2021

Tất cả chúng ta đều có một cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.   NHƯNG…   Phải là niềm tin đúng đắn và chính […]