OKRs LÀ GÌ?

OKR là một phương pháp quản lý theo mục tiêu độc đáo, được phát triển bởi Andy Grove tại tập đoàn Intel, rồi John Doer tiếp tục kế thừa và phổ biến phương pháp này tại Google.   Ngày nay, OKR đã được sử dụng tại hàng ngàn tổ chức bao gồm cả Spotify và […]