Quy tắc số 1

Phil Town đã xây dựng “Quy tắc số 1” dựa trên trên lý đầu tư rất đơn giản và dễ nhớ: Đừng để mất tiền! Điều cốt yếu của Quy tắc số 1 là mua doanh nghiệp, chứ không phải mua cổ phần của doanh nghiệp đó. Nó sẽ đảm bảo tính chắc chắn, thận […]