Thị trường đang lừng khừng thì gặp cuốn này trên tay…

Nói chung là ưng em ấy vô cùng từ hình thức tới nội dung! Sách số #1 trong tất cả các Chapter của BNI khuyên đọc. Kết nối thần sầu cho các ngành hàng: Môi giới chứng khoán, Bđs, Bảo hiểm, sales, marketing, anh em muốn thăng chức trong nhà nước hay công việc… Giá […]