ARE YOU READY VIETNAM TEAM? 

“When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.” Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều gió.” ——-Henry Ford——— “Nghịch cảnh” NHẬT BẢN là thử thách tốt […]