Nếu bạn giỏi về một chuyên môn bất kỳ và khách hàng phải trả tiền để bạn giúp họ thực hiện chuyên môn đó, thì thực ra, bạn là một người bán hàng.
– Mo Bunnell –
?? Trích từ sách “Hệ thống bán hàng đỉnh cao” – Mo Bunnell: http://bit.ly/he-thong-ban-hang-dinh-cao-happy-live
P/s: Khả năng sáng tạo, ý tưởng và chất xám là một loại “hàng hóa” vô giá – đặc thù, mà không ai (ngoài bạn) có thể sở hữu được giá trị tương tự