Muốn bán được nhiều hàng, kiếm được nhiều tiền thì trước tiên phải hiểu đạo lý này!

truyền thông

“Trong truyền thông, điều quan trọng nhất là lắng nghe những gì chưa từng được nói ra”

– Peter Drucker –

Việc bạn cần làm liên tục, liên tục không ngừng nghỉ là sáng tạo sản phẩm mới, thêm tính năng, thêm thuộc tính, thêm giá trị cho khách hàng và hơn tất cả là tìm ra cách thức mới để nói chuyện và đối thoại với khách hàng! Những thông điệp mới liên tục, chủ động và FRESH!

Marketing tiến bộ từ 4P-7P-4C old style to – 4C new style nhưng nguyên tắc (principles) thì mãi không đổi!

Muốn bán được nhiều hàng, kiếm được nhiều tiền thì trước tiên phải hiểu đạo lý này!

#Marketing_Giỏi_Phải_Kiếm_Được_Tiền
#ThaiPhamHappyLive – Https://thaipham.live 
~Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn 
#Live_strong_live_with_passion