Phần 2: Quy luật cung và cầu của thị trường | Kinh tế học cơ bản a bờ cờ

Phần 2: Quy luật cung và cầu của thị trường | Kinh tế học cơ bản a bờ cờ

Nguyên lý cung cầu, hay quy luật cung cầu giải thích sự tương tác giữa người bán và người mua, thông qua sự điều chỉnh của thị trường, mức giá cân bằng (còn gọi là mức giá thị trường) và lượng giao dịch hàng cân bằng (lượng cung cấp bằng lượng nhu cầu) sẽ được xác định.

Nhìn chung, cung thấp cầu tăng sẽ làm tăng giá và ngược lại.