Sức mạnh vô biên của lãi kép – bí mật làm giàu

Phân loại lãi suất và sức mạnh vô biên của lãi kép

Lãi suất là một biến số thường xuyên biến động trong nền kinh tế và được theo dõi một cách chặt chẽ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp, tổng thể nền kinh tế, tác động cả ở tầm vi mô và vĩ mô.

Vậy lãi suất là gì? Lãi suất kép là gì? Ảnh hưởng của nó lên quá trình kinh doanh, đầu tư?