8 BƯỚC GIÚP BẠN GIÀU CÓ HƠN TRONG TƯƠNG LAI

  1. Lập mục tiêu và có checklist việc làm hàng ngày 2. Siêu tập trung và quản lý thời gian hiệu quả 3. Sống dưới mức thu nhập, hạn chế nợ nầng 4. Tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập để xây dựng quỹ tự do tài chính. Hướng đến tiết kiệm 30%, 40%,… […]