Bài học số 18: Đầu tư A bờ cờ

Điều tôi muốn lưu ý với các bạn trong bài học ngày hôm nay rất đơn giản: “Đừng bao giờ tin vào việc Lợi nhuận cao phải đi liền với Rủi ro cao”  Hãy theo dõi ví dụ phía dưới này:                              […]

Bài số 16: Không có bữa ăn nào là miễn phí!

P/S: Đừng tin mấy tay phím hàng miễn phí nhé! Bạn muốn được phím hàng xịn thì phải đủ độ Trust (độ tin tưởng) với người đưa thông tin và phải hiểu họ. Và phải chấp nhận rủi ro. Tham gia thị trường mà chỉ muốn nhận miễn phí các bản tin Xoạc Lột rồi […]