Điểm tin tài chính ngày 26/7/2021

Điều gì cần trao đổi trong tuần mới, tôi đã trao đổi trong video bên dưới. Bạn có thể xem lại. Với cổ phiếu trụ (bank, chứng, thép) và chỉ số thì tôi không biết như thế nào trong tuần mới, nhưng những doanh nghiệp có câu chuyện và còn dư địa thì vẫn tìm […]