Miệng lưỡi thế gian

Trong cuộc sống nếu bạn không sống với giá trị do chính bạn tự xác định (inner scorecard) mà luôn để ý đến giá trị bên ngoài (outer scorecard) do người khác xác định cho bạn thì cuộc sống của bạn quá đáng chán! Nói thật đấy!  Cuộc sống nó cứ…Xoay mòng mòng. Miệng lưỡi […]