Bài số 16: Không có bữa ăn nào là miễn phí!

P/S: Đừng tin mấy tay phím hàng miễn phí nhé! Bạn muốn được phím hàng xịn thì phải đủ độ Trust (độ tin tưởng) với người đưa thông tin và phải hiểu họ. Và phải chấp nhận rủi ro. Tham gia thị trường mà chỉ muốn nhận miễn phí các bản tin Xoạc Lột rồi […]