Hơn 20 năm rồi Thời ấy chỉ có răng (trắng sáng) và xương (gầy) Ai cũng có một thời tuổi trẻ