QUY TẮC LẬP NGÂN SÁCH THÔNG MINH

Nguyên tắc 50/20/30 là một kế hoạch trực quan và đơn giản để giúp mọi người đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo nguyên tắc này, thu nhập sau thuế được nên được phân bổ vào ba nhóm chính: 50% dành cho nhu cầu, 30% dành cho mong muốn và 20% còn lại […]