Bài đáng đọc của TS Trương Văn Phước

Ông Phước nhận định: “Tôi không cho rằng kinh tế thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng. Kinh tế học là khoa học của kỳ vọng, mỗi người đều nhìn hiện tượng kinh tế theo một góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng một trong những vấn đề quan trọng là: thế giới ngày […]