Đôi lúc “nó” sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện Link cho các bạn đang tìm quyển sách trong hình : https://bit.ly/bk-art-0