Nếu mệt chỉ tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi Nếu mất hết kiên nhẫn chỉ tạm thời dừng lại để lấy lại niềm tin và vực dậy cố gắng Nếu mất phương hướng chỉ tạm thời dừng lại để xác định hướng đi Nếu mất niềm tin vào bản thân chỉ tạm dừng lại […]