NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC

NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC “Kẻ thù lớn nhất của kiến thức đó là sự ngạo mạn, đó chính là sự ảo tưởng của hiểu biết” – Stephen Hawking – Đăng cái hình không liên quan để nhắc nhở mình là nhà đầu tư luôn thiếu hiểu biết, vì lúc nào cũng […]

NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC!

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức đó là sự ngạo mạn, đó chính là sự ảo tưởng của hiểu biết” – Stephen Hawking – Đăng cái hình không liên quan để thấy mình là nhà đầu tư luôn thiếu hiểu biết, vì lúc nào cũng thấy sau khi đọc sách thì lại sáng dạ […]