Thần dược cho nền kinh tế: Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

Thần dược cho nền kinh tế: Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là những công cụ vĩ mô quan trọng trong điều hành, quản lý kinh tế của bất kỳ quốc gia nào.

Mặc dù chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có sự khác biệt nhau về phạm vi điều chỉnh, cơ chế truyền tải, công cụ điều hành chính sách, nhưng giữa 2 loại chính sách này luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình kiểm soát an toàn hệ thống tài chính.