Thời trang mùa bình thường mới, vàng, chứng, BĐS mùa bình thường mới

Thời trang mùa bình thường mới, vàng, chứng, BĐS mùa bình thường mới

Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series thế giới hậu đại dịch trong thời bình thường mới – New Normal. Thời trang mùa bình thường mới là gì? Tại sao lại là mùa bình thường mới? Tác động lên kinh doanh, các lớp tài sản như vàng, chứng khoán, bất động sản ra sao?