Facebook cập nhật tính năng mới
Facebook update mới thật tiến bộ!
Group kín nhưng vẫn có tính năng chia sẻ.
Chỉ chia sẻ và chỉ các thành viên mới nhìn thấy.
Facebook đang thay đổi một cách tốt hơn!
Update anh em bạn hữu trong group nếu ai k tương tác thì cũng có tool remove