CON ĐƯỜNG….

Không có con đường nào là tốt nhất để thành công trong cuộc sống!
Không có con đường nào là bằng phẳng
Không có con đường thẳng
Đường thẳng chưa chắc là đường ngắn nhất!
Đường người khác bày ra cho ta chực vào “ăn sẵn”
….
Chỉ có con đường của sự:
Khổ luyện
Chăm chỉ
Kiên định
Có mục đích
Tập trung cao độ
Quả ngọt luôn ở cuối hành trình!