I used to say, Things cost too much…

I used to say, Things cost too much...

”Tôi từng nói, ‘Vật giá đắt đỏ quá.’ Rồi thầy của tôi sửa lại tôi khi nói rằng, ‘Vấn đề không phải là vật giá quá đắt đỏ. Vấn đề là em không thể mua được chúng.’ Đó là khi tôi cuối cùng cũng hiểu được vấn đề không phải là ở ‘nó’ – vấn đề là ở ‘tôi’.

I used to say, ‘Things cost too much.’ Then my teacher straightened me out on that by saying, ‘The problem isn’t that things cost too much. The problem is that you can’t afford it.’ That’s when I finally understood that the problem wasn’t ‘it’ – the problem was ‘me.’”
– Jim Rohn –

Vậy nên trước khi chúng ta ”đầu hàng” với những món đồ/những thứ chúng ta muốn có trong cuộc sống như: nhà cửa, xe cộ,…hãy đừng chê chúng đắt!

Vấn đề là ở chính chúng ta, chúng ta chưa cố gắng đủ và chưa thoát ra khỏi vùng thoải mái của bản thân để thử sức.

Chúng ta chưa đưa vào trường lượng tử những tần sóng tích cực, đầy năng lượng mạch lạc, rõ ràng.

Và đương nhiên, chúng ta đưa đủ ”ball” (bi) để thực hiện những điều gọi là Massive Action Plan (những hành động liên tục).

Take a good care friends!