LOVE YOU MY BOY – Happy birthday Micheal, 4 tuổi tròn nhé con!

LOVE YOU MY BOY - Happy birthday Micheal, 4 tuổi tròn nhé con!

Thượng Đế đã trao cơ duyên chúng ta là của nhau ?

Luôn vui, luôn hiếu động và quậy phá hết cỡ nhé ?.