Một video truyền cảm hứng Must watch!

Orville Roger – một huyền thoại, mất năm 102 tuổi

99 tuổi -100 tuổi -101 tuổi ông vẫn lập kỉ lục thế giới về số năm chạy bộ, số km chạy bộ! Ông đã chạy đúng 47 năm

Mọi người không bị già đi khi nghỉ hưu, họ chỉ già đi khi nghỉ hưu vì họ không còn chạy bộ!

Một video truyền cảm hứng Must watch!

Vì chạy bộ là môn tôi yêu thích, nên mong tôi cũng chạy được nhiều năm, thật nhiều năm.

#ThaiPham
#Cảm hứng chạy của 1 “đại ca”