Quặu rồi nhe em Covid-19!

Quặu rồi nhe em Covid-19!

Bình tĩnh sống, và sống bình tĩnh. Phải thích nghi cho sự bình thường mới. Chúng ta cơ bản không thể làm “một người sống giữa bãi tha ma” khi cả thế giới mỗi ngày nhiễm 250K/ngày và Mỹ >50K/ngày được.

Lâu lâu sẽ có người chỗ này, chỗ kia nhiễm. Mới đầu nghe nó sốc chứ 1 hồi nghe miết cũng sẽ chán thôi.

Tâm lý con người là vậy.

Cre: Người Đá