RIP SIR! Jim Simons

RIP SIR! Jim Simons

“Sẽ có những thời điểm… khi mọi người đều đang hối hả chạy lòng vòng như gà (rắn) mất đầu, thì đó là điều tốt đối với chúng tôi…”

– Jim Simons –
RIP SIR!

P/S: đọc kĩ câu quote nếu bạn muốn kiếm tiền trên TTCK hay thị trường tài chính nói chung.