Tác động của việc Bơm tiền của các Ngân hàng Trung Ương thế giới đến tài sản trong suy thoái, khủng hoảng kinh tế!

Tác động của việc Bơm tiền của các Ngân hàng Trung Ương thế giới đến tài sản trong suy thoái, khủng hoảng kinh tế!

Bản chất của hoạt động bơm tiền của các ngân hàng trung ương trên thế giới là gì? Những tác động của nó lên các lớp tài sản từ vốn như cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản, vàng như thế nào?

Hướng đầu tư đúng đắn nên là gì?