CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG CON SÓNG DIỄN RA TRÊN BỀ MẶT

Cuộc sống là những con sóng diễn ra trên bề mặt. Đôi khi mặt biển trở nên hỗn loạn và biến động, nhưng đó chỉ là trên bề mặt hay gần mặt biển mà thôi. Con người thật của chúng ta là biển sâu bên dưới bề mặt kia, nơi không bao giờ bị xáo […]