Có 4 loại GIÀU CÓ:

1. Giàu có tài chính (tiền) 2. Giàu sang về địa vị (địa vị xã hội) 3. Giàu có về thời gian (sự tự do) 4. Giàu sang về thể chất (sức khoẻ) Bạn chọn loại giàu có nào hay là chọn tất cả!? Tôi không biết bạn có chọn hay đạt được hết thảy […]