Có 4 loại GIÀU CÓ:

Có 4 loại giàu có

1. Giàu có tài chính (tiền)
2. Giàu sang về địa vị (địa vị xã hội)
3. Giàu có về thời gian (sự tự do)
4. Giàu sang về thể chất (sức khoẻ)

Bạn chọn loại giàu có nào hay là chọn tất cả!?

Tôi không biết bạn có chọn hay đạt được hết thảy không, nhưng lời khuyên của tôi là hãy cẩn thận với những công việc mang lại cho bạn số 1 và số 2 nhưng lấy đi của bạn số 3 và số 4.

Have a great Sunday friends!

Chúa nhật vui vẻ nhé bạn hữu!

#Sundaythoughts
#Dailymotivation
#Thaiphamhappylive