Lớp học ở Google

Đang ở Trụ sở tuyệt vời của Google và Youtube ở Singapore. Một hub-làm việc tuyệt vời, đáng học hỏi. Mọi người có muốn tôi review – đánh giá, với góc nhìn của tôi về chỗ làm việc này không? Đặt mục tiêu lấy Google Office làm tiêu chuẩn cho Happy Live và các công […]