Lớp học ở Google

Lớp học ở Google

Đang ở Trụ sở tuyệt vời của Google và Youtube ở Singapore. Một hub-làm việc tuyệt vời, đáng học hỏi.

Mọi người có muốn tôi review – đánh giá, với góc nhìn của tôi về chỗ làm việc này không?

Đặt mục tiêu lấy Google Office làm tiêu chuẩn cho Happy Live và các công ty của tôi trong tương lai.