Kiên nhẫn cỡ Charlie Munger mấy ai làm được?

Charlie Munger từng kể ông đã đọc một tuần san ở Mỹ tên là Barron’s trong 50 năm. Mỗi năm Barron’s phát hành khoảng 50 tập san, sau 50 năm là 2.500 tập san. Trong mỗi tập san thì có khuyến nghị mua 10 cổ phiếu. Sau 2.500 tập san thì có cả thảy là […]