CẢI TIẾN TRƯỚC – PHÁT KIẾN SAU

Về căn bản, tạo ra trải nghiệm là một quy trình gồm năm phần: ■ Các yếu tố nội tại. Những yếu tố vật lý không thể thiếu với trải nghiệm. ■ Mục đích. Người tiêu dùng cần hay muốn gì từ trải nghiệm. ■ Tương tác. Những hành động, giao tiếp và hành vi. […]