Trong cuộc sống, khoảng cách giữa TẦM THƯỜNG & TỐT là rất lớn!

Trong cuộc sống, khoảng cách giữa TẦM THƯỜNG & TỐT là rất lớn!
Bằng luyện tập và rèn luyện bạn bạn có thể thu hẹp được khoảng cách giữa tầm thường và tốt theo thời gian.
 
Tuy nhiên, trở lực thực sự lại không phải ở bạn đang ở trình độ tầm thường hay đã tốt. Trở lực thực sự là ở chỗ KHÔNG LÀM GÌ CẢ.
 
Khoảng cách lớn nhất giữa tầm thường và tốt là KHÔNG LÀM GÌ CẢ!
 
Và tất nhiên, thực sự thử làm một cái gì đó thì tốt hơn không làm hay không đóng góp gì!